Intervju sa hip-hop triom Bad Copy

Povodom večeras­njeg nas­tupa u Baru, ura­dio sam jedan kratak (ali vri­jedan) inter­vju sa najpoz­nati­jim beograd­skim hip-hoperima, triom Bad Copy. Dije­lim taj inter­vju u inte­gral­noj verz­iji:
Prošle godine ste obnovili sarad­nju nakon duže pauze, izdali novi album. Koliko je taj kreativni odmor uti­cao na nove pjesme?
Sig­urno jeste,uzeleli smo se da sed­imo dan­ima zajedno u ras­pad­nu­toj sobi medju limenkama piva i punim pepeljarama,uzeleli smo se da radimo zajedno i rezul­tati se cuju
Izdali ste album “Krigle”, kao i album “Sve sami hedovi”, plani­rate li i sledećim izdan­jem da pro­movišete zdrave stilove živ­ota?
Mi uvek pro­mo­visemo zdrav zivot,na Kriglama pos­toji Pesma “Vodio Sam Devo­jku Na Soju” koja se bavi zdravom ishranom,na Hedo­vima pos­toji pesma “Uput” koja gov­ori o pol­nim boles­tima i upo­zo­rava ljude da imaju sig­u­ran sex,brinemo mi dosta. Read More


Intervju sa Dinom Šaranom iz grupe Letu Štuke

Zbog svog posla ne stižem da pišem. Tako da nažalost nisam izba­cio niti jedan tekst čitave godine. S druge strane, naučio sam dosta novih stvari i upoz­nao mnoge ljude. U tom pogledu, nedavno sam real­i­zo­vao prvi inter­vju u svom živ­otu. Sagov­ornik je bio sja­jan i inspi­ra­ti­van, tako da je prvi raz­govor prošao dobro. Inter­vju je […]


Šta su to lokalni izbori

Bauk kruži Crnom Gorom. Bauk nam­jernog nes­po­razuma i pogrešnog tumačenja toga šta su lokalni izbori. Sve sile stare Crne Gore su se uje­dinile u hajku pro­tiv tog bauka, i pre­mi­jer i vođe opozi­cije, i takoz­vana opozi­cija u vladi i „neza­v­isni“ intelek­tu­alci. Nam­jerno se koris­tim čuvenim Markso­vim uvodom u „Man­i­fest komu­nis­tičke par­tije“ jer me poli­tička situacija […]


Ako želiš da saznaš, pristani na sve

Prošlo je više od trideset god­ina od kako je Bra­n­imir Džoni Štulić sa svo­jom grupom Azra izdao leg­en­darni dupli album “Fil­igranski pločnici”. Mnoge pjesme i dalje važe za hitove, ali što je još važnije, tek­stovi mnogih od njih (kao što su i prethodni album “Sunčana strana ulice” i sledeći “Kad fazani lete”) oslikavaju naše društvo, […]


Da li pobjednici uvijek pišu istoriju?

Balka­n­skim nar­o­dima se često spoči­tava da kod njih ima “pre­više istorije” i da se njom pret­jer­ano zama­ramo, tako da ne čudi količina intereso­vanja koju svako malo dobije neka vijest vezana za reviz­iju događaja koji su doveli do početka Prvog Svjet­skog Rata. Ipak, svje­doci smo toga da nismo samo mi toliko zain­tereso­vani, ili da isko­ris­tim bolji […]


Suverenitet

Pos­toji više aspekata sa kojih možemo prići prob­lemu suv­eren­iteta. Ali možda ne treba okolišati, prav­iti opširne uvode. Dovoljno je samo postaviti pitanje — kada ste se vi pitali za nešto, bilo šta u vašoj državi? Uz to pitanje, može da ide još jedno — Da li mis­lite da je bilo koja odluka koju je vladajuća […]


Mehanizam mišljenja

Opšte je priz­nato da naša sjećanja, naša iskustva, igraju veliku ulogu u kreaciji onoga što je naša ličnost danas. Važnost gena nije sporna, ali često oni pred­stavl­jaju samo grubu građu koja se tokom živ­ota formira kroz obra­zo­vanje, odras­tanje, informisanje, kroz iskustva. Zato i ne čudi borba svakog star­i­jeg čov­jeka za svoja sjećanja, jer to je […]