Svako ima pravo na svoje mišljenje

Tema prve epi­zode druge sezone radio emisije Glasom Pro­tiv Neg­a­tivnog je sop­stveno mišl­jenje, nje­gov odnos sa slo­bodom gov­ora, uti­caj koji na formi­ranje naših misli imaju mediji kao i mogućnosti da ta mišl­jenja plasir­amo putem soci­jal­nih mreža ili javnih glasila.
Gost epi­zode je bio Vladimir Marović, filo­zof i poli­tički antropolog. Emi­to­vano na radio Baru, 26. sep­tem­bra 2015 godine. Tran­skript emisije možete naći ovdje ispod linka

Tema emisije polazi od misli dan­skog filo­zofa Sorena Kjerkegora koja glasi: “Kako su ljudi čudni, bore se za slo­bodu gov­ora a još nisu izvo­je­vali slo­bodu misli”. Slo­boda gov­ora je zaista borba koja je bila aktuelna i u nje­govo vri­jeme, prije 200 god­ina, kao što je aktuelna i danas. Niko ne spori da je jedan od glavnih meh­a­nizama u eman­ci­paciji čov­jeka u nje­govom poli­tičkom ali i u svakom dru­gom napretku. Ipak, mišl­jenja sam da moramo naprav­iti korak unazad — da bi mogli slo­bodno da gov­o­rimo moramo slo­bodno mis­liti, jer šta će nam pros­tor da se izraz­imo ako su naše misli tuđe, prethodno usađene odnekle. Živimo u vre­menu kada je svako u mogućnosti da se obrati širokom audi­tori­jumu ako ne putem medija, a i njih ima pre­više, onda preko sop­stvenog bloga ili makar preko soci­jal­nih mreža. Zato možemo reći da je doba inter­neta donijelo i doba prava na samostalno izraža­vanje, makar to bilo i kroz anon­imne komentare na por­tal­ima. Ali vri­jedi li nam sve to ako naše misli nisu zaista naše? Šta meni znači da se pot­pišem ako kroz mene zapravo gov­ori drugi čovjek?

Jedno je veliko pitanje, ima­jući u vidu da su nam svima dos­tupne iste infor­ma­cije, prethodno fil­tri­rane od strane drugih ljudi, koliko su te infor­ma­cije zapravo isti­nite i koliko su stavovi prema njima zaista naši? Onda se potavlja pitanje — pošto sma­tramo da živimo u vre­menu slo­bode gov­ora, slo­bode misli, poli­tičkih slo­boda i kažemo da živimo u jed­nom slo­bod­nom društvu, da nismo u dik­ta­turi, da li se zapravo oko svega toga varamo? Da li smo pod­ložni cen­zuri u mis­lima, auto­cen­zuri u gov­oru? Da li bi nam bilo bolje da živimo u zatvorenom dik­ta­torskom sis­temu soci­jal­is­tičke Kine gdje ćemo makar znati, nemamo pravo na slo­bodu gov­ora zato što par­tija tako kaže ili je bolje ovo gdje se uljuljku­jemo da smo slo­bodni da odluču­jemo, da mis­limo a zapravo ne mis­limo ništa?

 

 1. Enormna kolic­ina blo­gova i komen­tara, svako ima mjesto da se izrazi, da li nam to daje mogućnost bol­jeg informisanja, bol­jeg načina da dije­limo mišl­jenje ili nas pak tjera u još manje grupe, gdje besmis­leno podržavamo jedni druge ništa zapravo ne mijenjajući?

 

Ja bih u ovom pogledu zaista krenuo od tem­atske postavke ove emisije koja gov­ori da svako ima pravo na svoje mišl­jenje što je for­malno gotovo samorazumljiva tekov­ina mod­ernog doba. Tu zaista nailaz­imo na sus­re­tanje sa moralno-etičkim fenom­e­nom koji svoju stvarnost zas­niva na pravu na poje­d­i­načno, dakle sub­jek­tivno znanje i uvjerenje jer moral je indi­vid­u­alan što dalje podrazumeva vred­no­vanje i pro­suđi­vanje ljud­skih činova. U tom iznošenju pro­suđi­vanja i vred­no­vanja stvaraju se određene inter­sub­jek­tivne relacije koje za sobom povlače i sus­re­tanje različi­tih interesa koji se mogu podu­darati i sukobl­ja­vati. Upravo tako nailaz­imo na ova pomenuta grupisanja koja su sada više nego prisutna u elek­tron­skoj sferi odnosno umnoženoj medi­jskoj sferi. Time zapravo ulaz­imo u savre­meni oblik onoga što nazi­vamo javnim pros­torom gde dolazi do razmene infor­ma­cija. Među­tim ovaj javni pros­tor sada veže za sebe pro­tok infor­ma­cija poput neke apri­orne forme posred­stvom koje su informisanje i komu­nikacija uopšte mogući. Drugim rečima, dolaz­imo do neke vrste sub­jek­tivisanja samog medija gde je sam medij poruka i tu ću se poz­vati na stav Maršala Mek­Lu­ana koji u svom delu “Razumevanje medija” gov­ori da medij pre svega postaje poruka. Upravo zbog toga nas­tupa opas­nost od zatam­n­ji­vanja objek­tivne slike sveta jer je ona sada teleob­jek­tivna. Ono na šta želim da ukažem je da dok dig­i­talna sfera zavodi naše umove dotle se u ovim analog­nim okvir­ima vrši nezadrživi obrt jačanja odnosa moći što navodi na pitanje ko zaista upravlja tom medi­jskom sferom. Da li je ona zaista javni pros­tor ili oper­a­tivna matrica pos­to­jećih društvenih odnosa? Stoga je, bez obzira na pos­to­jeće stanje stvari, nužno delati unutar ovakvog obrasca ukazu­jući na nje­govu priv­idnu otvorenost i unutar njega otvoriti sve pro­tivrečnosti na kojima on počiva. Drugi vid delanja podrazumevao bi humanu inte­graciju na odavno zab­o­ravl­jenoj vred­nosti kakva je sol­i­darnost jer su impulsi za tako nešto sadržani u ljud­skoj biti, ona se mora buditi i uplivima u otuđene sfere, tj. u medije, da bi se upravo posve­dočilo u nji­hovu nas­tra­nost, što ne mora svakako da znači da su oni apso­lutno nastrani.

 

 1. Da li je javni pros­tor kao neka kafana, u kojoj se možemo sakupiti, pričati šta želimo, piti šta želimo ali na kraju je gazda taj koji određuje koja će se muzika puš­tati, šta će biti na meniju, šta ćemo moći da poručimo i koliko će to da nas košta?

 

Upravo se o tome rada kada sam pomenuo pitanje upravl­janja medi­jskom sferom. Diskutabilno je koliko je koris­timo mi a koliko smo njome korišćeni. Koliko i sami svo­jim dopri­nosom utičemo na njeno “moćanje”. Nekim per­ver­to­vanim oblikom možemo da sagledamo to pitanje volje za moć koje se pre­bacuje u jednu sasvim otuđenu teleob­jek­tivnu ili dig­i­talnu sferu.

 

 1. Znači li nešto mjesto za izraža­vanje (inter­net) ako nema ko da cita zbog gomi­lanja? Sartr je pisao o angažo­vanoj književnosti kao nečemu što mora da se for­sira i čita da bi se živ­jelo u društvo koje je namet­nuto i da bi se na to društvo uticalo — ko stiže danas da čita obzirom na preza­sićenost tržišta, na pre­bučnost skan­dala i jef­tine borbe za tiražem?

 

U ovom slučaju si dobro cen­tri­rao pozi­ciju koju treba sagle­dati sa stanovišta posustale kul­ture čitanja. Ono čemu pris­ustvu­jemo u posled­njih neko­liko decenija jeste nezadrživi prodor kul­ture slike koja buja na račun kul­ture pisma. U tom sukobu ikonične i lin­earne kul­ture ovo ikoničko je odnelo pre­vagu i to usled sveopšteg trenda ubrzanja civ­i­lizacije pa i davanja priv­ida brzine prenošenja infor­ma­cija. Uto­liko pre dolazi do preza­sićenosti medi­jskih formi nekom vrstom per­ma­nentnog ikoničkog blick­riga. Svakako je nužno obratiti pažnju na plasir­ane sadržaje i kra­jnje posledice takvih dejs­tava. Naime, ovi sadržaji, ataku­jući na najniže porive, ako gov­o­rimo rec­imo o real­ity show verz­i­jama gde imate plasir­anje lažne ugod­nosti ili pod­gre­vanje ani­mal­nih nag­ona sa jedne, a s druge strane plasir­anje zas­trašu­jućih slika sa dalekih pros­tora. Medi­jska sfera se tako lako poigrava sa našim čulima kroz per­ver­to­vanu este­ti­zaciju sveta, zadržava­jući nas na pukom fokusu čul­nosti a koja onda, ne zadiru­jući uzroke stanja stvari, pon­avlja onu mal­o­građan­sku mantru “dobro je, samo da ne bude gore”. Tako se zapravo najlakše zab­o­ravlja postavl­janje onog delatnog zahteva, koji naj­jas­nije glasi “hoću bolje!” a to znači i promenu. Iz tog razloga se vrlo šte­dro nudi slika sop­stvenog blagostanja koje je nekako nado­h­vat oka a time blisko i priželjki­vano. To se lako može sagle­dati i kroz kovan­icu “reklam­ožder­stva” i to proždi­ranje zapravo pod­stiče taj strah a reklama je ono što deluje zamamno. Ljudi, širom otvorenih očiju, pri­h­vataju tu sliku jer se ona nudi u jed­noj jeftino-dopadljivoj formi spek­takla i u tom pogledu jednu veliku istinu izgo­vara fran­cuski društveni i medi­jski teo­retičar Gi Debor kada kaže da “spek­takl nije samo skup slika već jedan društveni odnos između ljudi koji je posre­dovan slikama”. Na taj način dolaz­imo do jednog pogleda na svet koji se defin­i­tivno mater­i­jal­i­zo­vao u toj formi. Najkraće rečeno, ophrvani smo zavodljivim kičom i ućutkani egzis­ten­ci­jal­nim strahom

 

 1. Koliko je lako uopšte moguće plasir­ati svoje mišl­jenje ima­jući u vidu tu rovovsku borbu za svakog čitaoca? Čemu onda nečije mišl­jenje ako ga je već morao prilagoditi?

 

Uko­liko gov­o­rimo o tom pri­lagođenom mišl­jenju onda je ono samo derivat spomenu­tog obrasca informisanja. Kao derivat jednog strogo utvrđenog for­mata koji može prop­uš­tati ili ne prop­uš­tati određene infor­ma­cije mišl­jenje gubi svoje suštin­sko svo­jstvo — slo­bodu. Tako ono i nije mišl­jenje već neki “ready-made info paket”. Ono je već pod­jarml­jeno potre­bama medi­jskog paketa ili medi­jske kor­po­racije koja je u službi samog vlas­nika medija, ko god to bio. Ovo se događa ako se plas­man svog mišl­jenja pokušava izde­jstvo­vati kroz pos­to­jeći, tržišno uslovl­jeni medi­jski šablon. Tu se zaista srećemo sa onim duhovnim živ­ot­in­jskim carstvom u medi­jskom for­matu i to pre svega zato što dom­i­nacija i manip­u­lacija širokim masama počiva na mod­elu infor­ma­cija je moć. Nebitno je da li je ona istinita ili lažna dokle god služi cilju.

 

 1. Pos­toje li teme koje su dop­uštene i nedop­uštene u javnom pros­toru, mis­leći pritom na sve forme medija? Ako je nešto nedop­ušteno, pogo­tovo u onim medi­jima koje najveći broj ljudi čita, koliko smo u mogućnosti da se odred­imo ka mnogim pitanjima?

 

Ovo pitanje u sebi sadrži prob­lem­sku situaciju koja je i tema — cen­zuru. Ona je prisutna, svakako ne i apso­lutna, jer o njoj ne bi gov­o­rili, kako u glob­al­nim tako i u lokalnim medi­jima a njene posledice su pogubne po društvo. Ako za primer uzmemo tele­viz­iju, onda tu moramo reći da se sus­rećemo sa naj­moćni­jim sred­stvom masovnog ubeđi­vanja u istoriji čovečanstva. Ona sin­tetiše reč i slike i time pojačava uti­sak vlastite vero­dos­to­jnosti. Među­tim, pravi pristup ovom medi­jskom fenomenu je vezan za pitanje poruke koja se šalje a poruka je namen­jena masovnoj pub­lici. Tu ulaz­imo u sferu obliko­vanja svesti i stavova po mod­elu prenete poruke koja se onda gener­iše kao stav javnog mnenja što je zapravo isfab­riko­vano opre­del­jenje. Oda­tle se neka vrsta simuli­ra­nog stanja stvari u medi­jskoj režiji ustanovljuje kao obrazac sim­u­lacijske kul­ture u javnom živ­otu a ona pre svega podrazumeva masovno zavođenje i instru­men­tal­i­zo­vanje mase. Uzi­ma­jući za primer glob­alna događanja, tu možemo pomenuti medi­jsku pripremu napada na Irak i bom­bastično pumpanje javnosti infor­ma­cija o iračkom pose­dovanju i proizvod­nji oružija za masovno uništenje. Tek po svršenom zadatku jedan od glavnih zagov­ornika inter­ven­cije, rec­imo Toni Bler, priz­naje da oružija nije ni bilo a stvar je već bila svršena dok je nečas­tivi Husein svrgnut. I dalje malo ko gov­ori o tome ko eksploat­iše iračka naftna polja. S druge strane ako uzmemo naše pro­s­tore onda je uputno raz­motriti tu čuvenu frazu o šved­skom stan­dardu koja se potura kao obećanje u gotovo svim kam­pan­jama i time zamagljuje i per­fidno cen­zuriše raspravu o domaćem stan­dardu. Na sve to bi dodao još jedan fenomen koji je samo pounutrenje širih društvenih događanja a to je auto­cen­zura koji si i sam pomenuo na početku. Ona je na poje­d­i­načnom planu refleks medi­jski oposre­dovanog društvenog zbi­vanja u celini.

 

 1. Imamo dakle tu dvostruku igru — mediji “bace” neko mišl­jenje građanstvu a onda se reak­cija građanstva na to pred­stavlja kao nje­govo auto­htono mišl­jenje po kojem se medij navodno “pon­aša”. Koliko je to vezano za pro­gram koji gledamo? Često čujemo da mediji ne puš­taju te i te ser­ije zato što oni tako žele već zato što narod traži. Isto važi za real­ity show naj­goreg kvaliteta. Da li je možda u pitanju zapravo nez­nanje medija zbog kojeg se konzu­men­tima potura ukus za takve ser­ije, real­i­tije i ostalo?

 

Ta floskula kako se šund pro­gram nudi jer to mase potražuju postavlja pitanje izb­ora. Šta je sa ponudom kvalitet­ni­jeg pro­grama u udarnom ter­minu? Da li bi onda kroz plas­man kvalitetnog pro­grama u udarnom ter­minu i ovo obliko­vanje mase u jed­nom kri­tičkog pogledu zapravo značilo i uzdizanje te kolek­tivne svesti građanstva? U najprosti­jem smislu možemo to pored­beno pos­ma­trati pa hoćemo li reći da je u istori­jskim događa­jima učin­jena dobra stvar dolaskom Adolfa Hitlera na vlast zato što je to nemački narod hteo? Mi možemo reći da je nemački narod bio pre­varen i da je hteo da bude pre­varen, među­tim postavlja se pitanje kra­jn­jih posled­ica takve odluke. Upravo sa ovog stanovišta te kra­jnje posledice zahte­vaju raz­ma­tranja vred­nosne kom­po­nente i samog pro­gram­skog sadržaja i vođenja, odnosno pon­ašanja građanstva u odnosu na taj medi­jski sadržaj.

 

 1. Kao što sa jedne strane patimo od sin­droma stak­lenog zvona jer smo okruženi ljudima sličnih stavova i mišl­jenja te dolaz­imo do toga da vjeru­jemo da svi vole ono što mi volimo i misle ono što mi mis­limo, s druge strane imamo anti­pod u tome šta se for­sira na tele­viz­iji, u najti­ražni­jim medi­jima i možemo pomis­liti “zar je moguće da ljudi ovo najviše vole?”, “da li je moguće da pos­toji čov­jek koji je zaposlen samo da prati insta­gram star­leta i da piše samo o tome?” Očigledno jeste moguće, ali da li smo mi to zaista htjeli ili nam je potureno zato što je lakše pratiti insta­gram i tviter star­leta od pisanja smis­lenih tekstova?

 

U ovom pogledu možemo reći da u toj medi­jskoj sferi uzi­ma­jući za primer bilo koji model medi­jskog izraža­vanja defin­i­tivno prisutvu­jemo i nekoj vrsti psi­hološke eksper­i­men­talne lab­o­ra­torije sa popril­ično neg­a­tivnim rezul­ta­tima tog istraži­vanja. Oprav­danja za tako nešto u ovoj formi koju smo mal­o­pre naz­načili “pa to narod hoće” jed­nos­tavno nisu dovoljna. Mora se nagl­a­siti i to da je građan­ima mnogo toga nametnuto.

 

 1. Odakle se informišemo — svima su nam dos­tupni isti mediji i ista lit­er­atura, a ti mediji su svakako kon­trolisani od svo­jih vlas­nika, od poli­tičara i onda nam plasir­aju jedan vid per­cep­cije stvarnosti — da li ikad možemo pola­gati pravo na infor­ma­cije koje pos­je­du­jemo i samim tim na mišl­jenja koja imamo kada je ono plasir­ano zato što može donijeti neki novac?

 

Ovu prob­lematiku bih tumačio iz vlada­jućeg načina proizvod­nje, kap­i­tal­is­tičkog. Tu možemo reći kako ne polažemo pravo ni na proizvode svog rada mada su nam na tržištu u ponudi mnogi artikli koji opet svo­jim obil­jem zamagljuju ovo otuđenje. Tako su nam i u medi­jski zas­no­vanom kap­i­tal­izmu realno otuđenje infor­ma­cije o stvarnim zbi­van­jima jer nam mediji nude ono što ih održava u živ­otu, reklamu. Da bi im takvo dejstvo bilo omogućeno moraju da se uklope u određeni okvir koji propisuje vlada­juća gar­ni­tura te se tim nači­nom lako stvara sim­bioza medi­jskih i poli­tičkih praksi. U takvom okruženju lako dolazi do obliko­vanja javnog mnenja tim pre što je ono zain­tereso­vano za zado­vol­jenje svo­jih potreba koje se medi­jskim komer­ci­jal­iz­mom sve više veš­tački pro­dukuju. Čini se da osvešći­vanje u vezi sa ovim pro­ce­som i pola­ganje prava na infor­ma­cije koje pose­du­jemo dolazi uporedo sa prekidom lanca iluz­ija o zado­vol­jenju potreba što u nekoj zakas­neloj formi navodi na razmišl­janje o vlada­jućim odnosima moći. U najkraćem, to bi bilo ono metaforičko izraža­vanje da do bru­talnog osvešći­vanja dolazi onog momenta kada se istrgne omil­jena igračka iz ruku ili ukloni posled­nji komad hleba sa stola.

 

 1. Dao bih još jednu analogiju — kada instali­ramo neki soft­ver dobi­jemo End user licence agree­ment u kojem se slažemo da pro­gram može da uradi štošta. Da li bi isto to tre­bali da čin­imo kada otvo­rimo bilo koji medij? Pri­h­vatam da mi obliku­jete shvatanja, misli…

 

To se događa prvim pri­tiskom na dugme daljin­skog upravl­jača. Ono što je nužno a što sma­tram jako bit­nim jeste uti­caj ele­men­tarnih društvenih jedinica kakve su porod­ica, obra­zo­vanje, škol­stvo, važnih ljudi u izgrad­nji jedne ličnosti koji bi svoju ulogu, ulogu roditelja, učitelja, pro­fe­sora morali da shvate i u funkciji osvešći­vačkog sub­jekta koji vodi računa o men­tal­nom zdravlju budućnosti jedne zajed­nice. Onda se postavlja pitanje koliko je moguće slo­bod­noj misli da se pro­bije kroz čitav taj kon­cen­trat moći koja pokušava da zadrži svoju poziciju.

 

 

 1. Koliko smo slo­bodni da autorski mis­limo ako su nam infor­ma­cije prethodno fil­tri­rane, a one svakako jesu fil­tri­rane i uprkos našoj borbi, uvi­jek će i biti filtrirane?

 

Budući da ovde gov­o­rimo o autorskom nas­tupu, najpre bih rekao kako se tu sus­rećemo sa real­izaci­jom sop­stvenih poten­ci­jala i oslan­ja­jući se na tradi­ciji klasične filo­zofije to bi značilo da o slo­bodi gov­o­rimo kao o pot­punom samoodređenju u ovom stvar­alačkom nas­tupu. Slo­boda misli najpre sebe treba da potvrdi u svesti o sop­stvenim uslovima mogućnosti izraža­vanja, komu­ni­ci­ranja, razmene infor­ma­cija i slično. Tako nešto je moguće ne pros­tim odbi­jan­jem pos­to­jećih komu­nika­tivnih obrazaca već i nji­hovim pri­h­vatan­jem ali samo kao pred­meta mišl­jenja, što znači i oslobađanje od svakog straha i zavar­a­vanja. Time se i potvrđuje slo­bodni nastup na ovom polju društvenih praksi. U suprot­nom samo smo manje ili više zado­voljni deo repro­duk­cije pos­to­jećeg stanja stvari poput nekog priloga lošoj beskon­ačnosti. Citi­rao bih ovde for­mu­laciju naše filo­zofk­inje medija Divne Vuk­sanović koja gov­ori o dig­i­talno proizve­denim personama.

 

 1. Sada imamo mogućnost da pišemo putem blo­gova, komen­tara, na razne načine. Da li nam je to onda ostavl­jeno kao dobar ven­til od strane vlasti i nekih drugih meh­a­nizama kontrole?

 

Treba nagl­a­siti i da se svi veliki događaji istori­jski odi­gravaju ili potežu kroz formu nečiste savesti. Gov­orim o naruša­vanju pos­to­jećeg običa­jnosnog obrasca. Uzmimo za primer sud­binu svet­skois­tori­jske fig­ure kakav je antički mis­lilac Sokrat. On je svo­jim zala­gan­jem za slo­bodu misli pojed­inca razrušio pos­to­jeći okvir antičke običa­jnosti upravo učestvu­jući u istoj, o čemu najbolje gov­ori nje­govo pris­ta­janje da se pokori zakon­ima Atine. Ovde se radi baš o tome da i učešće u ovom medi­jskom sek­toru ujedno i daje mogućnost da se on otvori sa stanovišta uslova sop­stvenog pos­to­janja. Treba naz­načiti da pos­toji nešto što se zove istori­jom ideja pored puke istorije događanja, odnosno vre­men­o­vanja čoveka. Ta istorija ideja povlači za sobom poteze u vre­men­skim okvir­ima koji ne moraju biti vezani samo za sadašnji trenu­tak. Tim nači­nom sma­tram da kri­tički osvrt koji mi ovde sada iznosimo jeste neka vrsta zaloga za budućnost. Uzeću još jedan ekstremni slučaj. Jedan od najz­nača­jni­jih komen­ta­tora i istoričara fran­cuske rev­olu­cije bio je Tomas Kar­lajl koji je, gov­oreći o Rusoovom delu jed­nom pri­likom u raz­gov­oru sa svo­jim stu­den­tima naz­načio kako su Rusoa optuži­vali da u nje­govom delu pos­toje samo nekakve ideje i da zapravo od toga nema mnogo koristi. Na to je Kar­lajl odgov­o­rio da je drugo izdanje Rusoovih dela bilo uko­ričeno u kože onih koji su se sme­jali prvom izdanju. Ova situacija dovoljno gov­ori o stanju stvari koje ovde napom­in­jemo. Još jed­nom ću se vezati za ta zbi­vanja kroz belešku hroničara koji su pratili posled­nje dane Luja XVI koji je u tam­nici pred izvršenje strašne smrtne kazne isči­tavao Rusoova dela i kako tvrde je nakon upoz­na­vanja sa njima izjavio “Sad znam šta nam se desilo”.

 

 1. Da li je lakše mis­liti u sis­temu u kojem vlada infor­ma­tivna repre­sija, gdje se zna da je sve fil­tri­rano, gdje se boriš pro­tiv toga direk­tno ili u sis­temu u kojem simuli­raš izbor nalik na ono što je Bodri­jar naz­vao “dobom sim­u­lacije izbora”?

 

Obe su pozi­cije teške jer negi­raju slo­bodu. Mis­liti ni u jed­noj ni u dru­goj pozi­ciji nije lagodno a može biti kra­jnje inspi­ra­tivno sa stanovišta promišl­janja kra­jn­jih posled­ica gušenja slo­bode. U prvom slučaju se to čini kroz onemoguća­vanje slo­bodnog pro­toka infor­ma­cija zarada ost­vari­vanja neke priv­idne sig­urnosti od pogubnog spol­jašn­jeg uti­caja kako se to najčešće prezen­tuje. I tu se repro­dukuje strah od nekog imag­i­narnog spoljneg nepri­jatelja zbog koga treba mobil­isati sve raspoložive snage a to se najbolje čini zatvorenošću kul­turnog, medi­jskog i infor­ma­tivnog pros­tora. Masama tako biva namet­nut strah od pro­gan­janja nas­tao usled neke zavere zas­trašu­jućeg nepri­jatelja te im pre­ostaje da se iden­ti­fikuju sa hiperide­al­i­zo­vanim vođom, spa­sitel­jem od opas­nosti i tako se stiče navodno osećanje sig­urnosti. Ako psi­hološki raz­mot­rimo ovu situaciju, tu dolazi do pre­puš­tanja sop­stvenog ega ubeđi­vačkom pro­pa­gand­nom pro­cesu lažnog pred­stavl­janja stvarnosti i nekih ilu­zornih zav­era što aktivira one psi­hičke meh­a­nizme nazadovanja. To opet dovodi do obe­zličenja pojed­inca i nje­govo uta­panje u masu. Ovo kre­tanje unazad indi­vidue stvara potrebu za nadređenom fig­urom koja preuz­ima navodnu zaštit­ničku ulogu čime se postiže afek­tivno iden­ti­fiko­vanje mase sa vođom kome se sve pre­pušta i sve dop­ušta odakle i gov­o­rimo samo o priv­id­noj sigurnosti.

 

 1. Na tele­viz­iji često čujemo argu­ment pri raz­gov­oru o ovakvim temama koji kaže da, kada ne bi bili slo­bodni, ne bi mogli da vodimo ovakve raz­gov­ore uopšte.

 

Ključni prob­lem u svemu tome nije koliko mi smemo da se izraz­imo. Ključni prob­lem je koje su to infor­ma­cije onemogućene? Ova sofis­ter­ija tipa “pa eto ni vi ne bi sedeli u ovom studiju da ne pos­toji slo­boda mišl­jenja” pre svega ide u prilog održanja ovakvog stanja stvari koje se pred­stavlja kao poželjno a samim tim onda i kri­tičar te vrste nije ništa drugo do podanik određenih struk­tura koje za nje­gov, ili on za nji­hov račun, uspostavlja određeni interes. S druge strane, ako gov­o­rimo o fil­tri­ra­nosti infor­ma­cija tu se sus­rećemo sa priv­idom slo­bode koja čoveka pret­vara u jednodi­men­zion­alnog konzu­menta mnoštva sadržaja, agre­sivne i jef­tine indus­trije zabave čime se tupi kri­tička oštrica misaonog aparata i to usled pre­puš­tanja ovim drečećim svet­lostima i zamam­nim rit­movima. Tu je kri­tički teo­retičar Her­bert Markuze u pot­punosti pogo­dio srž prob­lema kada je rekao kako u savre­menom društvu pre­ovla­dava ugodna, uho­dana, razum­ska, demokratska nes­lo­boda, što je odlika tehničkog pro­gresa te tako dolaz­imo do privlačnih i pri­jat­nih oblika kon­t­role koji su daleko učinkovi­tiji od direk­tne, repre­sivne kon­t­role. Potčin­ja­vanje se tako ne real­izuje prisilom već se na njega pristaje.

 

 

 1. Da li se slo­bodno misli ako se slo­bodno ne saz­naje? Ako se slo­bodno ne misli, čemu slo­boda govora?

 

Kren­imo od postavke da li se slo­bodno misli ako se slo­bodno ne saz­naje. Osvr­nuo bih se na poče­tak Aris­totelovog dela “Metafizika” gde će on u prvoj rečenici naz­načiti da svi ljudi po prirodi teže znanju i u pro­cesu sti­canja saz­nanja ljudi post­varuju sop­stvenu slo­bodu što je jedino moguće kroz hor­i­zont slo­bodne misli. Tako se još jed­nom vraćamo na ustanovl­jenu pozi­ciju da gušenje slo­bodne misli za cilj ima jednu post­varenu egzis­ten­ciju. Čovek mora saz­na­vati kako bi uopšte bio čovek. Uzmimo jedan od najču­veni­jih spisa ljud­skog roda, Bib­liju. Adam sebe očovečuje u pro­cesu saz­nanja, odričući se rajskog stanja u kojem nema nikakve raz­like. U raju su svi isti jer niko ništa ne zna. Eden­ski vrt se ne raz­likuje od bilo kog zoološkog vrta. Tek spoz­na­van­jem dobra i zla u onoj metaforičkoj priči Adam i Eva započinju svoju tegobnu ali ipak ljud­sku epopeju kao misaono-saznavalačke fig­ure. Sma­tram da je ovo dobar primer zbog kratkog osvrta na religiju koja počiva na svo­jim dog­ma­tima i pred­stavnim nivoima svesti što se pokušavaju oču­vati kroz nametljivu formu pri­h­vatanja već objavl­jene, jed­nom za svagda date istine. Takvom defin­isanom stanju neko otkriće, istraži­vanje ili saz­nanje postaje suvišno jer već imamo nekakvu kon­ačnu istinu a slo­bodno mišl­jenje postaje riz­ično jer pod­stiče sum­nju u već date odgovore.

 1. Religija je po prirodi dog­matska ali mi danas imamo pred sobom poli­tiku koja je takođe takva. U Bib­liji i drugim knjigama je rečeno da imamo slo­bodu da saz­na­jemo i radimo šta hoćemo ali ako radimo “pogrešno” nećemo stići u raj. U politici tako imamo slo­bodu da saz­na­jemo, imamo slo­bodu gov­ora, ali ako kažemo nešto “pogrešno”, ono što izlazi iz ustal­jenih normi bićemo naz­vani fašis­tima, komu­nis­tima, ultra-liberalima, zav­isno od toga ko je trenutno “neprijatelj”.

Bib­li­jska metafora je upravo ono što sam imao nameru da izne­sem, da ukažem na to da je bilo koja vrsta dog­ma­tizma, teološkog ili pseudo-teološkog, dakle poli­tičkog, nacionalnog, kor­po­ra­tivnog, lid­er­skog ustanovl­jena tako da kao najvećeg i naj­dosled­ni­jeg pro­tivnika ima kri­tičko mišl­jenje i nje­govo saz­nanje alter­na­tiva pos­to­jećem stanju stvari. Gde god se pro­bije kri­tičko mišl­jenje ono se pokušava deza­vuisati. Sa druge strane, uko­liko se vra­timo na slo­bodu mišl­jenja u religi­jskom for­matu imamo paradoks koji kaže sledeće — Bog je čoveku dao slo­bodu. Povratno pitanje je — uko­liko se slo­boda daje od neke više sile, a ne uzima samostalno, da li je onda tu slo­bodu moguće zadržati? Pos­toji stalna bojazan od njenog oduz­i­manja. Još jedna bojazan po pitanju slo­bode volje kao paradoksa religi­jskog učenja u ovom hrišćan­skom for­matu koji donosi zaista veliku istinu slo­bode poje­d­i­načnog verovanja. Ali sa druge strane imamo tu situaciju da i u najču­veni­joj pesmi, molitvi hrišćanstva, Oče naš, imamo i onaj stih “da bude volja Tvoja”, postavlja se onda pitanje a šta je sa voljom mojom?

16, Tu bi ušli u peripetije religi­jskih shvatanja, gdje se takođe može reći da je ideja uni­verzalne slo­bode zapravo hrišćan­ska ideja, da je slo­boda inher­entna priroda čov­jeka. Imamo tu i intere­santnu misao koja kaže da je Bog stvo­rio svi­jet zato što je tako htio, a ne zato što je bio prin­uđen, deter­min­isan. Samim tim, sve što čov­jek radi, ne mora…

Osim da veruje

…ako hoće da ide u raj, a ne mora u raj.

Upravo sada sa poli­tičkog stanovišta tu imamo pret­nju — uko­liko ne razmišl­jaš u uspostavl­jenom for­matu, taj pakao može da se lako provodi i na zemlji. A to se i događa.

Stvo­rili smo dakle poli­tički dog­matsko društvo…

Usaglašen sam i sa tim komen­tarom. Ne zab­o­rav­imo i da je sam Aris­to­tel nazi­vao robove, ljude bez slo­bode “oruđem koje gov­ori”, dakle taj govor se može koris­titi kao oruđe kojim se potvrđuje istini­tost ljudske prirode. A to oruđe, kao sred­stvo ljudske slo­bode teško može imati dos­to­jnog protivnika


Druga sezona Glasom protiv negativnog

Druga sezona radio emisije počinje u sub­otu, 26.09 u 18 časova. Tokom 12 epi­zoda čućete intere­santne raz­gov­ore vođene sa raznovrsnim intelek­tu­al­cima iz različi­tih branši, ali ono što im je zajed­ničko je sposob­nost da pre­nesu važne stavove i mišl­jenja o različitim društvenim pojavama. Svako ima pravo na svoje mišl­jenje, gost Vladimir Marović iz Kral­jeva, pro­fe­sor filozofije […]


Vrli novi svijet neuronauke

Ovo je peta epi­zoda radio emisije Glasom pro­tiv neg­a­tivnog čija je tema “Vrli Novi Svi­jet neu­ronauke”  koja je emi­to­vana u junu 2015 godinei za gosta je imala dok­toranda Zorana Boškovića koji živi i radi u Brizbe­jnu, Aus­tral­ija. Ovdje se nalazi  tran­skript emisije. U prethod­nim emisi­jama bav­ili smo se temama iz human­is­tičkog spek­tra, pa se tako […]


Čemu još obrazovanje?

Tema četvrte epi­zode pilot sezone radio emisije Glasom Pro­tiv Neg­a­tivnog je bilo obra­zo­vanje i gov­o­rilo se o shvatanju same ideje toga šta obra­zo­vanje jeste kao i šta ono treba da bude od antičkog doba, preko hrišćanstva i prosvetiteljstva do savre­menih ide­ologija soci­jal­izma, lib­er­al­izma uz komen­tar šta je sa obra­zo­van­jem u društvima u tranzi­ciji. Tran­skript emisije […]


Šok i tuga

Nedavno sam sni­mao radio emisiju pod nazivom “Doba stanja šoka” i jedno od postavl­jenih pitanja se ticalo toga da, iako je svaki naslov začin­jen usklicima “skan­dalozno”, “šokantno”, “užasno” da možda ne pos­toji ništa što bi nas zaista šoki­ralo. Sada vidim koliko je to pitanje bilo izlišno. Sinoć sam bacio pogled na fejs­buk na par minuta […]


Referendum je poslednji bastion demokratije

Malo nakon ponoći, u sub­otu, pre­mi­jer Grčke Alek­sis Cipras održao je govor koji može toliko toga prom­jen­iti. Nakon što je pob­jeda Sirize na grčkim par­la­men­tarnim izborima početkom ove godine uzdr­mala učmali poli­tički poredak savremene Evrope (čije kon­sekvence se vide u porastu uti­caja netradi­cional­nih par­tija širom kon­ti­nenta) ovaj istup je može gur­nuti putem o kojem su […]


Bauk feminizma kruži Evropom

U trećoj epi­zodi radio emisije “Glasom pro­tiv neg­a­tivnog” gov­o­rilo se o pojmu fem­i­nizma, o nje­govoj istoriji i sadašn­josti, o mnogim prob­lemima na koje on poziva zašto su nam oni važni. Emisiju možete čuti na linku ispod a ispod youtube linka nalazi se tran­skript emisije.   Fem­i­nizam uobiča­jeno sma­tramo jedin­stvenim, velikim pokre­tom u kome učestvuju iskljucivo […]